Sunday, February 20, 2011

ART SHOW

Sneak peek of my up coming art show

Sunday, February 13, 2011

Bonne St-Valentin


เพราะมีเธอ ชีวิตนี้จึงเดินมาไกลยิ่งกว่าความฝัน
เป็นของขวัญที่สวยที่สุด และมีค่าที่สุดสำหรับหนึ่งลมหายใจ
สัญญาว่าจะไม่ทิ้งไป สัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอ